Hvordan finder jeg en god og dygtig børnepsykolog?

Af Jane Dyhr Johansen |  8. maj 2020

Hvordan finder jeg en god/dygtig psykolog til mit barn eller teenager?

Dette er et spørgsmål, som mange forældre stiller sig selv, hvis de har et barn, som af den ene eller anden årsag mistrives. Det er også et spørgsmål, som kan være meget svært at finde et svar på i junglen af tilbud, som der er derude – selv for en ”voksenpsykolog” som jeg. For hvad er en god børnepsykolog?

Efter sparring med børne- og ungepsykologerne Line Engedal og Marie Tolstrup, vil jeg i det følgende forsøge at give et svar på netop spørgsmålet om, hvad du som forældre eller pårørende skal være opmærksom på i din søgen efter en børne/unge psykolog.

Min motivation for at finde svaret på ”hvordan jeg finder en god børnepsykolog”

”Hvordan finder jeg en god børne- og ungepsykolog” er et spørgsmål, som vi hos Psykologhuset ReView også har stillet os selv, da vi for nyligt ansatte vores fantastisk dygtige børne- og ungepsykolog Line Engedal. Vi har altid haft stor ydmyghed over for behandling af børn, hvorfor vi ikke tidligere har tilbudt denne ydelse i vores klinik. Men vi fik mange henvendelser fra forældre, som netop ønskede et metakognitivt behandlingsforløb til deres barn, hvorfor vi i samarbejde med Marie Tolstrup indledte jagten efter vores egen børne- og ungepsykolog.

Nedenstående råd og opmærksomhedspunkter bygger derfor på de erfaringer og den viden, som jeg selv har fået i vores ansættelsesproces og det videre samarbejde med vores børne- og ungepsykolog Line Engedal.

Uddannelse og erfaring – hvad skal du være opmærksom på?

Titlen som psykolog er en beskyttet titel, som du som fagperson kun må benytte, hvis du gennemfører den fem år lange kandidatuddannelse i psykologi på universitetet. Hermed bliver du cand.psych. og opnår rettigheden til at benytte titlen psykolog. Herefter kan alle psykologer i princippet kalde sig selv børne- og ungepsykolog, hvorfor denne titel ikke er et kvalitetsstempel i sig selv. Der er derfor flere ting, du bør undersøge, hvis du vil sikre dig, at du har at gøre med en psykolog med special viden og erfaring inden for netop børne- og ungeområdet.

Et kvalitetsstempel er dog altid, at psykologen er autoriseret og eventuelt specialist. Autoriseret betyder, at psykologen har opfyldt de gældende krav fra Psykolognævnet, og at han/hun har haft adskillige klientforløb samt modtaget supervision og sparring fra mere erfarne psykologer.

Som specialist i f.eks. psykoterapi med børn, har psykologen derudover erhvervet sig en specialiseret efteruddannelse, utallige kurser, yderligere supervision og ofte gennemgået egenterapi med fokus på børne- og ungeområdet.

Når du har sikret dig, at psykologen som minimum er autoriseret, at er det også vigtigt at sikre sig, at psykologen har beskæftiget sig inden for børne- og ungeområdet. Derfor er det en god ide, at være opmærksom på psykologens tidligere erhvervserfaring/ansættelsesforhold.

Eksempelvis kan det være en fordel, hvis psykologen har arbejdet med børn og unge i offentligt regi, som f.eks. PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) eller i børne- og ungdomspsykiatrien. Her vil psykologen have opnået kendskab til de hyppigste udfordringer og vanskeligheder, som børn og unge gennemlever samt erfaring med at undersøge, udrede og skelne mellem forskellige psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

En psykolog med erfaring fra institutions- og skoleområdet (PPR), kender samtidig også skolesystemets rammer, tilbud og muligheder, hvilket er en fordel, hvis barnets vanskeligheder påvirker dets skolegang, og et samarbejde med skolen derfor bliver aktuelt. Samtidig har psykologen været tæt på de pædagogiske indsatser, der arbejdes med omkring børn med eksempelvis indlæringsvanskeligheder, ADHD m.fl., hvorfor han/hun kan tilpasse behandlingsforløbet og indsatserne omkring barnet til den givne udfordring.

Psykologer med erhvervserfaring fra det offentlige, er også bekendt med relevante rammer og lovgivning inden for børne- og ungeområdet, hvilket er yderst relevant, hvis en henvisning til en anden mere specialiseret indsats er nødvendigt.

Opsummerende kan et kvalitetsstempel derfor være, at psykologen har helliget sig børne- og ungeområdet, og derfor både har uddannelse og erhvervserfaring inden for dette område, hvilket uddybes nærmere i det følgende.

Udviklingspsykologisk special viden og screening – Hvad er hvad?

For at kunne tilbyde dit barn den helt rigtige behandling, er det netop vigtigt, at din valgte psykolog har erfaring inden for børne- og ungeområdet, således at psykologen besidder udviklingspsykologisk specialviden – her både viden om normaludvikling og afvigelser herfra. Denne viden og erfaring gør nemlig, at psykologen kan tilpasse behandlingen til barnets eller den unges kognitive, følelsesmæssige og relationelle udviklingsniveau – dvs. at psykologen evner at tilpasse sine spørgsmål og sin formidling til det pågældende barn samt sikrer, at viden og input fra terapien kan overføres til barnets hverdag – gennem eksempelvis træning og øvelser i terapien samt en øget forældreinddragelse uden for terapien.

Derudover sikrer den udviklingspsykologiske specialviden, at psykologen kan vurdere, hvis dit barn f.eks. har en underliggende børnepsykiatrisk lidelse (så som en autismespektrumforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, kognitive udfordringer mv.). Hvis dette er tilfældet kan lidelsen og udfordringer forbundet dermed nemlig være en del af årsagen til f.eks. tristhed og/eller angstsymptomer, hvorfor det ofte er vigtigt, at der også arbejdes med den underliggende årsag til symptomerne i behandlingen – gennem f.eks. specialpædagogiske tiltag. Hvis det blot er tristheden og/eller angstsymptomerne, der i dette tilfælde behandles, er der kun tale om symptombehandling, og ikke behandling af årsagerne til symptomerne, hvilket hverken hjælper barnet eller forældrene på den lange bane. Hvis barnet er plaget af flere vanskeligheder er det netop vigtigt, at psykologen kan vurdere, hvilken der skal behandles først, samt hvornår og hvordan behandlingen af en anden vanskelighed eventuelt skal påbegyndes – eksempelvis hvis angsten ikke er aftaget som følge af de specialpædagogiske tiltag.

Et kvalitetsstempel kan derfor i denne sammenhæng være, hvis psykologen anvender screeningsværktøjer indledningsvist i behandlingsforløbet for netop af afdække eventuelle afvigelser fra normalområdet, målrette behandlingen eller sende barnet videre til anden relevant behandlingsinstans.

Forældresamarbejdet

I behandlingen af børn og unge, er det ikke kun barnet/den unge, der er i fokus i behandlingen. Forældre, søskende m.fl. vil ofte også inddrages i forløbet. Psykologen skal derfor kunne mestre forældresamarbejdet, således at barnet/den unge opnår et trygt behandlingsforløb, men uden at forældrene ekskluderes. Eksempelvis kan forældre have brug for hjælp til at forstå deres barns vanskeligheder, og få de rette værktøjer til at hjælpe og støtte deres barn.

Graden af forældreinvolvering i behandlingen er selvsagt meget forskellig, og psykologen skal her kunne navigere i og skelne mellem, hvad der er behandlingsmæssigt relevant, hvad der er henholdsvis barnets/den unges og forældrenes behov, samt hvad der er etisk og lovmæssigt forsvarligt. Forældresamarbejdet kan endvidere udfordres, hvis forældrene har svært ved at samarbejde grundet eksempelvis uenigheder om behovet for hjælp, skilsmisse mm. Her kan der måske være behov for et familieterapeutisk forløb eller viderehenvisning til et parterapeutisk forløb.

Alt andet lige er forældresamarbejdet en utrolig vigtig faktor, som aldrig bør tilsidesættes, og omfanget af dette samarbejde bør vurderes af en børne- og ungepsykolog i samarbejde med barn og forældre. Kvalitetsstemplet her er derfor netop erfaring med at arbejde med familien rundt om barnet og herunder at inddrage familien i behandlingsforløbet, når dette er relevant.

Opsummerende – opskriften på at finde en god børnepsykolog

Ud fra min erfaring som ”voksenpsykolog” og den viden som Psykologhuset ReView’s indtræden på børne/unge-området har givet mig, er det tydeligt, at der er markant forskel på behandlingen af børn/unge og behandling af voksne. Det er derfor super vigtigt at finde en psykolog, der, som tidligere nævnt, netop har helliget sig børne/unge-området. Og som ikke alene har dygtiggjort sig inden for dette felt, men som fortsat holder sig ajour og opdateret med relevant viden og forskning på børne- og ungeområdet.

Derfor vil jeg opfordre dig til at lede efter en psykolog, som:

  • Er autoriseret og eventuelt specialist/eller i gang med sin specialisering inden for børne- og ungeområdet
  • Har praktisk erfaring inden for børne- og ungeområdet – gerne i offentligt regi (PPR eller børne- og ungdomspsykiatrien)
  • Tilbyder en grunding udredning/screening inden et eventuelt behandlingsforløb igangsættes
  • Har erfaring i at samarbejdet med dem rundt om barnet – f.eks. forældre, søskende, lærer, skolesystemet m.fl.

Ovenstående er de opmærksomhedspunkter, jeg selv vil være opmærksom på, hvis jeg skal ”på jagt” efter en børne- og ungepsykolog til mit eget barn. Og når det så er sagt, så er det vigtigt at fremhæve, at, det findes mange specialer/kompetenceområder inden for børne- og ungepsykologien, hvorfor en psykolog sjældent besidder alle. Jeg vil derfor opfordre dig til at kigge efter en børne- og ungepsykolog, som besidder kompetencer til og erfaring med behandling af den udfordring, som netop dit barn har.  Er du fortsat i tvivl om, hvad du skal kigge efter, eller hvad dit barn har behov for, så må du altid ringe og få en kort afklarende snak med vores dygtige børne- og unge psykolog Line Engedahl. Du kan også læse mere om vores ydelser til børn, unge og deres familien på vores hjemmeside, ved at trykke her på linket, Eller gå direkte til vores børnepsykolog i Aarhus.

Jeg håber, at ovenstående er en hjælp til dig, som måske er forældre, bedsteforældre, moster eller lignende, og som netop har manglet vejledning til at finde den gode børne- og ungepsykolog.

Held og lykke med din jagt☺


Psykolog Jane Dyhr Johansen - uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet

Om forfatteren

Jane Dyhr Johansen

Jane er uddannet Cand.psych fra Aalborg Universitet, er autoriseret af Dansk Psykolog Nævn og har taget en to-årig efteruddannelse inden for Metakognitiv terapi samt intensiv dynamisk coaching.